Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

HANDVEST PERSOONLIJKE GEGEVENS

Welkom op de website www.mazout-on-line.be. Door verbinding te maken met de website of deze te raadplegen, erkent u het Handvest Persoonlijke gegevens en zogenaamde cookies (het “handvest”) en onze algemene gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en ze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden. Houd er rekening mee dat andere algemene voorwaarden en handvesten inzake bescherming persoonsgegevens gelden voor de andere websites van de groep Total, die wij u aanraden aandachtig te lezen.

Het handvest heeft tot doel u te informeren over de rechten en vrijheden die u kunt doen gelden ten aanzien van het gebruik dat wij maken van uw persoonsgegevens en beschrijft de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

TotalEnergies Marketing Belgium NV is de “verwerkingsverantwoordelijke” voor de persoonsgegevens in het kader van het beheer van de website. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

1. DOEL VAN DE VERWERKING EN TYPES VERZAMELDE GEGEVENS

Om van de geboden diensten gebruik te kunnen maken, is het mogelijk dat u ons bepaalde persoonsgegevens, zoals naam, voornaam, adres en informatie over uw mazoutinstallatie verstrekt.

TotalEnergies Marketin Belgium NV verwerkt uw persoonsgegevens om u toegang te geven tot de diensten van de website, om uw bezoek aan de website vlotter te doen verlopen, om uw eventuele vragen via de contactformulieren of ander kanalen te behandelen.

In het bijzonder, kunnen wij bepaalde van uw persoonsgegevens verzamelen voor externe communicatiedoeleinden, met name om informatievragen te beantwoorden en om beter op de hoogte te zijn van uw verwachtingen. In onze online-formulieren zijn de verplichte velden aangeduid met een sterretje. Bij gebreke aan antwoord op de verplichte vragen, zullen wij u de gevraagde dienst(en) niet kunnen verstrekken.

Uw persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de in dit Handvest of in de verzamelformulieren beschreven doeleinden. Uw gegevens worden bewaard op basis van de behoeften van TotalEnergies Marketing Belgium NV en de wettelijke voorschriften. Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is voor het verwerkingsdoel waarvoor ze werden verzameld en voor ieder ander toegelaten en verbonden doel of zoals vereist door de wet.

De bewaringstermijnen van uw persoonsgegevens worden in detail bepaald in de tabel hieronder op basis van de vier (4) hoofddoeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens door TotalEnergies Marketing Belgium NV:

Doel van de verwerking

Bewaringstermijn

Verwerking nr. 1 – Beheer en continue verbetering van de website

Uw gegevens worden bewaard gedurende maximum drie (3) jaar na de laatste bestelling bij één van de partners van TotalEnergies Marketing Belgium NV via het online platform en kunnen zo nodig worden bewaard in tussentijdse archieven gedurende de toepasselijke verjaringstermijn.

Verwerking nr. 2 – Beheer van bestellingen bij één van de partners van TotalEnergies Marketing Belgium NV

Uw gegevens worden doorgegeven aan de door u gekozen partner voor de goede uitvoering van de bestelling. TotalEnergies Marketing Belgium NV is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens en bewaring van uw gegevens bij de door uw gekozen partner voor het uitvoeren van de bestelling.

Verwerking nr. 3
Marketingacties

Behoudens bij uitdrukkelijke toestemming, worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende maximum drie (3) jaar na uw laatste contact met TotalEnergies M Belgium NV, en kunnen ze zo nodig worden bewaard in tussentijdse archieven gedurende de toepasselijke verjaringstermijn.

Verwerking nr. 4 – Beheer van diverse verzoeken van klanten, klachten en incidenten.

Uw gegevens worden bewaard zolang het verzoek, de klacht of het incident niet volledig is afgehandeld en afgesloten, onder voorbehoud van een wettelijke verplichting van bewaring of een gerechtvaardigd belang van TotalEnergies Marketing Belgium NV om die gegevens langer te bewaren.

2. RECHTSGRONDSLAG(EN) VOOR DE VERWERKING

De verwerking van persoonsgegevens door de Vennootschap gebeurt in hoofdzaak op grond van haar gerechtvaardigd belang, het bestaan en de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of toestemming.

Het gerechtvaardigd belang van TotalEnergies Marketing Belgium NV houdt in dat ze uw persoonsgegevens moet kunnen verwerken om de diensten van deze website ter beschikking te stellen en te antwoorden op uw vragen of nog, bijvoorbeeld, om haar fraudepreventiebeleid uit te voeren.

Het bestaan en de goede uitvoering van een overeenkomst met TotalEnergies Marketing Belgium NV vereisen een verwerking van persoonsgegevens, zo niet kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.

Sommige persoonsgegevens hebben we nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, met name ten aanzien van de fiscale administratie. Bij gebreke aan die gegevens zal TotalEnergies Marketing Belgium NV uw verzoek niet kunnen behandelen en zal ze in overtreding zijn van de wet.

Toestemming wordt vereist om ons in staat te stellen bepaalde van uw verzoeken te behandelen. Bij gebreke aan toestemming zullen bepaalde van uw verzoeken niet behandeld kunnen worden. U hebt het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken zonder dat dit vroeger verrichte verwerkingen in het gedrang brengt door contact op te nemen met TOTALENERGIES MARKETING BELGIUM NV – Mazoutonline Privacy, Anspachlaan 1, 1000 BRUSSEL

Of via ons contactformulier.

3. PROFILERING

TotalEnergies Marketing Belgium NV zet een geautomatiseerde besluitvorming op, die wij nodig hebben om de externe communicaties te kunnen personaliseren, relevante en aanpaste inhoud te kunnen samenstellen en promotieaanbiedingen op maat te kunnen maken. Deze geautomatiseerde besluitvorming berust op de analyse van het gedrag van de consument op de website, nadat die uitdrukkelijk zijn akkoord heeft gegeven (cookies), de analyse van de door de consument zelf verstrekte gegevens bij zijn bezoek en/of zijn aankoopparcours of nog de analyse van de aankoopcriteria van de consument zoals kwaliteit, kwantiteit, frequentie, enz. Dit zorgt voor een betere kennis van de consument en een betere communicatie met die consument.

4. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de door u gekozen partner voor de goede uitvoering van de overeenkomst, daarnaast kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan bepaalde afdelingen van de verwerkingsverantwoordelijke of van de vennootschappen van de groep Total, alsook aan bepaalde partners, onafhankelijke verdelers of verwerkers voor de goede uitvoering van de overeenkomst, voor de verzending van gerichte correspondentie of voor analyse- en onderzoeksdoeleinden.

5. OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Iedere overdracht van gegevens aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en zodanig dat een passende bescherming wordt verzekerd.

Uit hoofde van de diensten die in het kader van deze website worden geleverd, kunnen uw gegevens zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enz. worden doorgegeven aan iedere vennootschap van de Groep of partner van een vennootschap van de Groep buiten de Europese Unie.

Om een passend beschermingsniveau te garanderen van de persoonsgegevens afkomstig van de Europese Economische Ruimte die kunnen worden doorgegeven aan entiteiten van de groep Total buiten de Europese Economische Ruimte, werden Binding Corporate Rules” ( BCR) (Interne bedrijfsregels) aangenomen.

Voor de gegevensoverdrachten die niet gedekt zijn door de BCR, naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, worden andere maatregelen voorzien om een passend beschermingsniveau te garanderen.

Als u meer informatie wilt over onze BCR's, klik dan hier. Voor informatie over andere maatregelen die zijn getroffen om een afdoende bescherming te garanderen, kunt u schrijven naar het onderstaande contactadres.

6. BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren en met name om te voorkomen dat uw gegevens worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen.

7. UW RECHTEN

Overeenkomstig de geldende regelgeving, hebt u een recht van toegang, verbetering, verwijdering van uw persoonsgegevens en een recht om bezwaar te maken. U hebt ook het recht om zich te verzetten tegen commerciële prospectie onder de voorwaarden van de toepasselijke regelgeving. U kunt vragen om kennisgeving van uw persoonsgegevens en u hebt het recht om richtlijnen te geven over wat er met uw persoonsgegevens moet gebeuren na uw overlijden. U kan u eveneens vragen om een beperking van het gebruik om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en/of u kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw rechten uitoefenen en ons vragen stellen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met TOTALENERGIES MARKETING BELGIUM NV – Mazoutonline - Privacy, Anspachlaan 1, 1000 BRUSSEL of via ons contactformulier.

COOKIEBEHEER

1. PRINCIPE

Een cookie is een bestandje dat het mogelijk maakt informatie over het surfgedrag vanaf uw computer op de website (bv. aantal bezoeken, aantal bekeken pagina’s ...) bij te houden, met name om uw bezoek aan de website vlotter te doen verlopen.

U kunt de op uw computer geïnstalleerde cookies te allen tijde verwijderen, de plaatsing van nieuwe cookies weigeren of vragen om een melding te ontvangen voordat nieuwe cookies worden geplaatst, door uw browserinstellingen aan te passen volgens de hieronder gegeven instructies (“Soorten cookies, cookies en statistieken en instellingen”).

Merk op dat als u een cookie verwijdert of u zich verzet tegen het plaatsen van cookies op uw computer, het mogelijk is dat u sommige diensten van de website niet zult kunnen gebruiken.

2. SOORTEN COOKIES, COOKIES STATISTIEKEN EN INSTELLINGEN

De cookies die op uw apparaat geplaatst kunnen worden wanneer u de website bezoekt, zijn ofwel cookies die uitsluitend tot doel hebben om de communicatie via elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken of die strikt noodzakelijk zijn om de door u gevraagde dienst te leveren (taalcookies, identificatiecookies ...), ofwel statistische cookies of andere cookies onder de voorwaarden die hieronder worden beschreven.

Wanneer uw voorafgaand akkoord nodig is voor het installeren van cookies, vragen wij u dit te doen via de link voor meer informatie op de eerste pagina van de website, waarbij wordt gepreciseerd dat het verderzetten van uw bezoek aan de website geldt als acceptatie.

2.1 Welke cookies worden geïnstalleerd ?

 • Cookies die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden aangeboden

Cookie

Beschrijving

Hoe te weigeren?

Termijn

Site (has_js)

Bevat informatie over de surfsessie en stelt de gebruiker in staat om op de site te komen.

Wordt na afloop van het surfen verwijderd

Site (cookie_agreed)

Legt de keuze van een gebruiker met betrekking tot cookies vast

Permanent

 • Cookies die door derden worden aangeboden

Cookie

Beschrijving

Hoe te weigeren?

Termijn

Google Analytics

Google Analytics verzamelt statistieken van de website (bezoekersstromen, verkeersbronnen en pageviews).

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Permanent

Hotjar

Hotjar is een set van analytics tools (heatmaps, funnel tracking, user polls, surveys, enz..) die je kwalitatieve data verzamelen. Op die manier geeft Hotjar een inzicht in het bezoekersgedrag op de website.

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Permanent

Google+

Legt de identificaties vast die het mogelijk maken om content te delen op Google+


Permanent

TWITTER

Legt de identificaties vast die het mogelijk maken om content te delen op Twitter

Ga in uw profiel naar de pagina ‘Beveiliging en privacy’ en vink het hokje naast ‘Uitgelichte content’ uit

Permanent

FACEBOOK

Legt de identificaties vast die het mogelijk maken om content te delen op Facebook

https://www.datalogix.com/privacy/

Scroll omlaag naar de vermelding ‘Choice’, klik aan het einde van de paragraaf op de link ‘Click here’ en vul uw gegevens in

Permanent

Google AdWords

Google AdWords is Google’s advertentiedienst waarmee je kan adverteren op een zoekresultatenpagina.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Permanent


 • Statistiekcookies :

Uitgever van de cookie

Beschrijving

Hoe te weigeren ?

Termijn

AT INTERNET
idrxvr
tmst tmst

Maakt het mogelijk om te zien hoeveel gebruikers verbinding met de site maken en hoe vaak verbinding wordt gemaakt

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

Permanent

Statistische cookies maken het mogelijk het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s, de activiteit van de gebruikers op de website en hun terugkeerfrequentie bij te houden. De gebruikte statistische tool, Xiti, maakt een cookie met een unieke identificator aan, waarvan de bewaartermijn beperkt is tot 13 maanden. Ook uw IP-adres wordt verzameld om te bepalen vanaf welke stad u een verbinding maakt. Deze informatie wordt na gebruik onmiddellijk geanonimiseerd zodat u niet als natuurlijk persoon geïdentificeerd kunt worden. De statistische bezoekgegevens worden door de dienstverlener AT INTERNET verzameld en vervolgens in samengevoegde en anonieme vorm aan de verwerkingsverantwoordelijke terugbezorgd via een webinterface waar alleen hij toegang toe heeft. De verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan derden noch voor andere doeleinden gebruikt. U kunt deze cookies op ieder ogenblik uitschakelen volgens de hierboven genoemde “opt-out”-procedure door te klikken op volgende link: http://www.xiti.com/en/optout.aspx.

2.2. Hoe cookies uitschakelen, verwittigd worden voordat cookies worden geplaatst of uw browserinstellingen aanpassen?

 • Hoe op uw computer reeds geplaatste cookies verwijderen?
  • Ga naar uw computer;
  • Selecteer in schijf C:\ de map Windows;
  • Open de map ‘Temporary Internet Files’;
  • Selecteer alle bestanden (Ctrl A);
  • Kies de optie ‘verwijderen’.

 • Hoe uw browser instellen om cookies te weigeren of verwittigd te worden wanneer cookies worden geplaatst?
  • Voor Internet Explorer 5 (Microsoft): Kies ‘Extra’, ‘Internet-opties’, ‘Beveiliging’, ‘Aangepast niveau’ ga in het scrollmenu naar ‘Cookies’, onderdeel ‘Cookies toestaan op uw computer’, kies ‘Vragen’ om gewaarschuwd te worden of ‘Uitschakelen’ om alle cookies te weigeren.
  • Voor Internet Explorer 6, 7 of 8 (Microsoft): Kies ‘Extra’, ‘Internet-opties’, ‘Privacy’ en dan het niveau dat u wilt toepassen;
  • Voor Firefox: Klik op ‘Extra’, ‘Opties’ en vink in het tabblad ‘Privacy’ het vakje ‘Cookies van websites accepteren’ uit;
  • Voor Google Chrome: Klik op het Chrome-menu, selecteer ‘Instellingen’, kies ‘Geavanceerde instellingen weergeven’, klik onder ‘Privacy’ op ‘Instellingen voor inhoud’ en vink ‘Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren’ aan.
  • Voor Safari: klik op "Voorkeuren" en vervolgens op "Privacy" en selecteer vervolgens een optie voor "Cookies en websitegegevens": "Altijd blokkeren", "Toestaan van de actieve website alleen", "Toestaan van websites die ik heb bezocht".

Inloggen y
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y