Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Gebruiksvoorwaarden voor de site Mazoutonline

Gebruiksvoorwaarden

 1. Identiteit
 2. Inleiding
 3. Informatie over de producten en diensten
 4. Commercieel netwerk
 5. Toegangsbeheer en wachtwoorden
 6. Beveiligde site of pagina’s
 7. Intellectuele eigendomsrechten
 8. Financiële informatie
 9. Hyperlinks
 10. Aansprakelijkheidsbeperkingen
 11. Verbintenis van de gebruiker
 12. Update van de gebruiksvoorwaarden van de site en toepasselijke wetgeving

1. Identiteit

Editor van de site:
TotalEnergies Marketing Belgium NV
Anspachlaan 1
1000 BRUSSEL

Ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0403.063.902

De hosting wordt verzorgd door:
Microsoft Azure
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
United States of America

Grafisch design:

Inouit
76 Boulevard Jean-Baptiste Lebas
59000 Lille
France


2. Inleiding

De Editor van deze site plaatst deze online om haar producten en diensten te kunnen voorstellen, naast informatie en aanbevelingen die verband houden met uw activiteit of uw interesses. Het gebruik van deze site impliceert dat u akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden en dat u alle toepasselijke wetten zal naleven. De Editor behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen en er delen aan toe te voegen of uit te schrappen. Het is uw verantwoordelijkheid deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig in te kijken zodat u op de hoogte blijft van aangebrachte wijzigingen. Wij gaan ervan uit dat u deze gewijzigde Gebruiksvoorwaarden aanvaardt bij elk nieuw gebruik van de Website, ongeacht of u al dan niet op de hoogte bent van deze wijzigingen. Indien u de Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, kunt u geen gebruik maken van onze site.

De ondernemingen van de groep TOTAL, waarvan de onderneming die Editor is van deze site deel uitmaakt, haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen hebben hun eigen wettelijk bestaan en beschikken over een eigen rechtspersoonlijkheid. De termen ‘Mazoutonline’, ‘Mazoutonline.be’ of ‘wij’ worden op deze site gebruikt om te verwijzen naar de Editor is van deze site of naar haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen.


3. Informatie over de producten en diensten

De voorgestelde producten en diensten vormen geen verkoopsaanbod maar bieden een algemeen overzicht van het aanbod van producten en diensten, verdeeld door de Editor van deze site of door haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. Het is dan ook mogelijk dat niet al deze producten en diensten in alle landen verkrijgbaar zijn waar de Editor van deze site of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen vestigingen hebben. Om te weten of zij worden verdeeld in het door u beoogde land adviseren wij u contact op te nemen met de dochteronderneming of verbonden onderneming van de Editor van deze site, gevestigd in het betrokken land.

De Editor is van deze site evenals haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen kunnen de informatie van deze site aangaande de producten en diensten te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze informatie, meer bepaald de veiligheidsfiches van de producten, wordt verstrekt zonder enige garantie van geschiktheid voor een bepaald gebruik.

4. Commercieel netwerk

De producten en diensten die op deze site worden voorgesteld, worden met name verdeeld via een netwerk van onafhankelijke verdelers of dochterondernemingen van de Editor van deze site. In alle gevallen zijn de verdelers ondernemingen met een eigen rechtspersoonlijkheid die handelen voor eigen rekening, zonder enige onderlinge verbondenheid. Wanneer u bijgevolg via een hyperlink toegang verwerft tot de informatie, producten en diensten die door deze verdelers worden voorgesteld, dragen zij de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie op hun site.

5. Toegangsbeheer en wachtwoorden

De site of bepaalde rubrieken ervan zijn toegankelijk via een toegangscode en wachtwoord, verstrekt door de Editor van deze site zoals vermeld in punt 1.

De toegangscodes en wachtwoorden zijn vertrouwelijk. U bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan. U dient dus alle nodige voorzorgen te nemen om de veiligheid en geheimhouding van uw toegangscodes en wachtwoorden te waarborgen. U verbindt zich ertoe de Editor van deze site onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke vorm van frauduleus gebruik van uw toegangscode en/of wachtwoord zodra u daar kennis van heeft.

Via de site kunt u de initieel toegekende wachtwoorden te allen tijde wijzigen.
Het aantal pogingen om toegang te verwerven tot de beveiligde site of rubriek is beperkt. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot de beveiligde site of rubriek automatisch ontzegd na een aantal mislukte pogingen.
De Editor van deze site behoudt zich het recht voor de toegang tot de site op te schorten bij frauduleus gebruik of een poging tot frauduleus gebruik van de toegang. Indien de toegang wordt opgeschort zal de Editor van de site u daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Elke vorm van frauduleus gebruik kan overigens gerechtelijk worden vervolgd.

6. Beveiligde site of pagina’s

Bepaalde delen van de site zijn beveiligd, meer bepaald de pagina’s waarop u persoonlijke en vertrouwelijke gegevens dient in te voeren (uw toegangscode of bankkaartnummer bijvoorbeeld). Dat impliceert dat de gegevens die via deze pagina’s worden doorgegeven, worden gecodeerd tussen uw browser en de server van de site en dat ze enkel leesbaar en registreerbaar zijn voor de Editor. U kunt deze gegevens dan ook in vertrouwen doorgeven: uw vertrouwelijke informatie legt een veilige weg af.
Ga echter discreet te werk bij het invoeren: laat uw scherm niet onbeheerd achter terwijl uw kaartnummer of toegangscodes voor iedereen zichtbaar zijn. Via een element maakt uw browser u er op attent dat u zich in beveiligde modus bevindt:het URL-adres in uw browser wordt voorafgegaan door "

7. Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie of documenten op de site evenals alle voor de site gecreëerde elementen zijn het eigendom van de Editor van deze site of van haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen, of ze zijn onderworpen aan een gebruiks-, reproductie- en afbeeldingsrecht ten gunste van bovengenoemden. Deze informatie, documenten of elementen zijn onderworpen aan de wetten ter bescherming van het auteursrecht van zodra ze publiek worden gemaakt op deze site. Van de documenten op deze site mogen enkel kopieën worden gemaakt ter informatie en uitsluitend voor eenmalig privégebruik. Met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht wordt geen enkele licentie of ander recht toegekend, aan wie dan ook, dan het recht om de site te raadplegen. Documenten op de site mogen enkel worden gereproduceerd voor louter informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik: elke reproductie en het gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Editor van de site. In alle gevallen moet een geautoriseerde reproductie van informatie op deze site de bron en de eigendomsrechten op gepaste wijze vermelden.

Het downloaden van de Inhoud op uw computer verleent geen eigendomsrecht over deze Inhoud. Het is ten strengste verboden de Inhoud te wijzigen of aan te wenden voor andere doeleinden in gedrukte vorm of deze aan te wenden op andere Websites of op andere computernetwerken zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Editor van de site. Door het gebruik van deze Website gaat u ermee akkoord geen webrobot, spider of enig ander automatisch instrument of manueel proces te gebruiken om webpagina’s van onze Website of Inhoud ervan te controleren of te kopiëren zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Editor van de site. U verbindt zich ertoe geen enkel instrument, software of subroutine te gebruiken om de goede werking van de Website (te proberen) te verstoren. U verbindt zich er eveneens toe geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van de infrastructuur van de Website zou veroorzaken.

Onderscheidende kenmerken
Tenzij anders vermeld zijn de bedrijfsnamen, logo’s, producten en merken vermeld op deze site (producten ® en TM) het eigendom van de Editor van deze site of van haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen. Zij mogen enkel worden gebruikt na de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Editor van de site.

Verbintenis van de gebruiker
Elke bezoeker van de site die informatie verstrekt, verbindt zich ertoe dit te doen in zijn of haar eigen naam en onder zijn of haar echte identiteit. Hij verleent de uitgever van de website of de partnervennootschappen van de site alle overdraagbare rechten met betrekking tot deze informatie en machtigt de uitgever van de site of de partnervennootschappen van de site om deze informatie te gebruiken. Behoudens de in punt 6 genoemde persoonlijke informatie en gegevens, wordt andere informatie die aldus door de bezoekers wordt verstrekt, als niet-vertrouwelijk beschouwd. Wanneer de verstrekte informatie evenwel bestaat uit persoonsgegeven in de zin van de toepasselijke wetgeving, worden ze verwerkt overeenkomstig het Handvest Persoonlijke Gegevens.

8. Financiële informatie

De documenten op deze site kunnen prognoses bevatten in verband met de financiële situatie, bedrijfsresultaten, bedrijfsstrategie en activiteiten van de Editor van deze site of van haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen. Meer bepaald moeten het gebruik van uitdrukkingen zoals "voorziet", "verwacht", evenals verklaringen aangaande de doelstellingen van de Directie, ramingen en doelstellingen aangaande de productie en trends in de bedrijfsresultaten worden opgevat als prognoses. Deze prognoses steunen op hypothesen die onjuist kunnen blijken en afhangen van risicofactoren zoals veranderingen in wisselkoersen, de prijs van aardolieproducten, het vermogen om kosten te besparen zonder de bedrijfsvoering onnodig te hinderen, overwegingen die verband houden met de milieuregelgeving, alsook de algemene economische en financiële omstandigheden.

De Editor van deze site of haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor het bijwerken van de prognoses op grond van nieuwe informatie of toekomstige of andere gebeurtenissen. Bijkomende informatie over factoren die een weerslag zouden kunnen hebben op de financiële resultaten van de Editor van deze site of van haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen is terug te vinden in de documenten die zijn ingediend bij de Nationale Bank van België of gelijkwaardige buitenlandse instellingen.

9. Hyperlinks

Activering van links
De Editor van deze site evenals haar dochterondernemingen en verbonden ondernemingen wijzen formeel elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de sites waarnaar zij links aanbieden. Deze links worden bij wijze van service aan de gebruikers van de site aangeboden. Het staat de gebruikers van de site vrij deze links al dan niet te activeren.

Goedkeuring voor links
Indien u een hyperlink met deze site wenst te creëren, dient u de voorafgaande schriftelijke goedkeuring te verkrijgen van de Editor van deze site door u te richten tot TOTALENERGIES MARKETING BELGIUM NV, Anspachlaan 1, 1000 BRUSSEL.

10. Aansprakelijkheidsbeperkingen

De informatie en aanbevelingen ("Informatie") op deze site worden te goeder trouw verstrekt. Deze Informatie wordt geacht juist te zijn op het moment waarop zij wordt verstrekt. De Editor van deze site evenals haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen bieden echter geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid en juistheid van deze Informatie. U draagt zelf alle risico’s die verbonden zijn aan het geloof dat u eraan hecht.

Deze Informatie wordt aan u verstrekt op voorwaarde dat uzelf of een andere persoon die ze ontvangt het belang voor een welbepaald doel kan bepalen vóór het eigenlijke gebruik ervan. De Editor van deze site evenals haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen gesteld in deze Informatie, het gebruik ervan of het gebruik van een product waarop zij betrekking heeft.

Deze Informatie dient niet te worden opgevat als een aanbeveling voor het gebruik van gegevens, producten, procedures, uitrustingen of formuleringen die in strijd zouden zijn met een octrooi, auteursrecht of handelsmerk. De Editor van deze site evenals haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen wijzen alle aansprakelijkheid af, expliciet of impliciet, indien het gebruik van deze Informatie een inbreuk zou vormen op enig octrooi, auteursrecht of handelsmerk.

De Editor van deze site evenals haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen wijzen stellig elke interpretatie af die de inhoud van hun sites zou gelijkstellen met verkoopsaanbiedingen of aansporingen om aandelen of andere effecten, al dan niet beursgenoteerd, te kopen van de Editor van deze site, van een van haar rechtstreekse of onrechtstreekse dochterondernemingen of van haar verbonden ondernemingen.
Er wordt geen garantie gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de commerciële aard van de verstrekte Informatie, noch wat de geschiktheid ervan voor een bepaald doel betreft, noch wat de producten of diensten betreft waarnaar wordt verwezen in de Informatie.

De Editor van deze site en haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen verbinden zich er in geen geval toe de Informatie die via deze site wordt verspreid bij te werken of te corrigeren. De Editor van deze site evenals haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen behouden zich zo ook het recht voor de inhoud van hun sites te allen tijde te wijzigen of te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

11. Verbintenis van de gebruiker

11.1. Elke gebruiker van de website die gegevens verstrekt, kent aan de Vennootschap alle overdraagbare rechten op die gegevens over en geeft toestemming aan de Vennootschap om er gebruik van te maken. De aldus door de gebruikers verstrekte gegevens worden als niet vertrouwelijk beschouwd. Wanneer de verstrekte informatie evenwel bestaat uit persoonsgegeven in de zin van de toepasselijke wetgeving, worden ze verwerkt overeenkomstig het Handvest Persoonlijke Gegevens en zogeheten cookies die op deze website van toepassing zijn.

11.2. Elke gebruiker van de website verklaart dat hij voldoet aan de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetten, met name:

- dat hij beschikt over de nodige bekwaamheid en middelen om toegang te nemen tot de website en er gebruik van te maken;

- dat hij zich heeft vergewist dat de gebruikte computerconfiguratie vrij is van virussen en in perfecte staat van werking verkeert;

- dat hij aan Vennootschap en haar partners zo nodig het recht verleent om de verstrekte informatie (behalve de persoonsgegevens) in ieder opzicht te gebruiken;

- dat hij de vertrouwelijkheid in acht moet nemen en dus verantwoordelijk is voor het gebruik en de beveiliging van de toegangscodes en wachtwoorden die de Vennootschap kan toekennen om toegang te krijgen tot bepaalde rubrieken. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de website op te schorten in geval van frauduleus gebruik of poging tot frauduleus gebruik van die toegang.

12. Update van de gebruiksvoorwaarden van de site en toepasselijke wetgeving

De Editor van deze site kan deze Gebruiksvoorwaarden van de site te allen tijde bijwerken. U wordt dan ook verzocht de meest recente Gebruiksvoorwaarden van de site regelmatig te raadplegen.
Deze algemene voorwaarden van de site zijn onderworpen aan het Belgisch recht en vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

13. Contactgegevens

Voor alle vragen betreffende de gebruiksvoorwaarden van de website, kunt u met ons contact opnemen via het contactformulier of per post op het volgende adres: TOTALENERGIES MARKETING BELGIUM NV – Mazoutonline Privacy, Anspachlaan 1, 1000 BRUSSEL

Inloggen y
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y