Een fout is opgetreden bij het opladen van deze pagina
x
u
j

Bestel gecompenseerde stookolie

Leveranciers die actief zijn op Mazoutonline bieden u de mogelijkheid om uw bestelling van stookolie vrijwillig te compenseren.

Door het klimaat centraal te stellen in zijn strategie wil TotalEnergies een belangrijke speler worden in de energietransitie door energie te leveren die betaalbaarder, betrouwbaarder, schoner en toegankelijker is voor zoveel mogelijk mensen. TotalEnergies heeft de ambitie om tegen 2050, samen met de maatschappij, koolstofneutraliteit (nul netto-emissies) te bereiken, en dit voor het geheel van onze industriële activiteiten en voor de emissies die voortvloeien uit het gebruik van onze energieproducten door onze klanten. Meer informatie

Met het oog op de uitdaging van de klimaatverandering moedigt TotalEnergies u aan om uw verbruik van stookolie te verminderen en waar mogelijk te kiezen voor minder koolstofintensieve energiebronnen.

Met onze producten en diensten, zoals energiediagnostiek of onze stookolie met additieven Mazout Ultra helpen wij u om voor uw verwarmingsinstallaties te zorgen.

De stookolie Mazout Ultra verschilt van gewone stookolie door haar samenstelling. Ze bevat een reeks additieven die u vele voordelen bieden, waaronder anticorrosiemiddelen, antioxidanten en een geurmiddel.

De Mazout Ultra stookolie is ontworpen om de prestaties van uw installatie te optimaliseren en zorgt voor een betere volledige verbranding, waardoor uw verwarmingssysteem minder snel vervuild raakt.

Voor broeikasgasemissies die niet kunnen worden vermeden of verminderd geven wij u de mogelijkheid om vrijwillig te compenseren voor de resterende broeikasgasemissies in verband met de stookolie die wij aan u leveren.

Wat is CO2-compensatie en welke problemen worden ermee aangepakt?

In ons dagelijkse leven veroorzaken de menselijke activiteiten een uitstoot van broeikasgassen (BKG) die gevolgen hebben voor de klimaatverandering. Door acties zoals duurzame mobiliteit, verantwoorde voedingen, afvalsortering en recyclage kan iedereen zijn koolstofvoetafdruk verkleinen.

Echter, ondanks alle pogingen tot vermijding en vermindering kunnen sommige broeikasgasemissies niet worden vermeden. Vrijwillige koolstofcompensatie maakt het mogelijk deze resterende emissies geheel of gedeeltelijk te compenseren door de financiering van projecten ter vermindering, vermijding of afvang en opslag van koolstof: herbebossing, vervanging van fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen, toegang tot energie voor de armste bevolkingsgroepen, enz.

Deze koolstofcompensatieprojecten, die over de hele wereld worden uitgevoerd, leveren koolstofkredieten op die overeenstemmen met een bepaalde hoeveelheid vermeden, verminderde of opgeslagen broeikasgasemissies.

Elke ton broeikasgas die door een koolstofcompensatieproject wordt verminderd, vermeden en/of opgeslagen, uitgedrukt in ton CO2-equivalent (tCO2-eq), wordt gecertificeerd en leidt tot de uitgifte van een koolstofkrediet. Elk koolstofkrediet komt dus overeen met één ton CO2-equivalent.

TotalEnergies biedt u oplossingen op maat om de broeikasgasemissies van de stookolie die u koopt te compenseren. De koolstofkredieten die TotalEnergies hiervoor gebruikt, worden gecertificeerd door onafhankelijke derde partijen en worden erkend als:

 • Echt:elke reductie, vermijding en/of opslag van broeikasgasemissies en de projectactiviteiten die deze tot stand brengen vinden daadwerkelijk plaats.
 • Meetbaar:elke reductie, vermijding en/of opslag van broeikasgasemissies is kwantificeerbaar, dankzij erkende meetinstrumenten en de toepassing van een geloofwaardige emissiebasis.
 • Permanent:de koolstofkredieten vertegenwoordigen een permanente reductie, vermijding en/of opslag van broeikasgasemissies. Wanneer projecten een omkeerbaarheidsrisico inhouden (d.w.z. wanneer de opgeslagen kooldioxide weer in de atmosfeer kan komen, bijvoorbeeld door bosbranden), worden er adequate voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het risico tot een minimum wordt beperkt en dat er, in het geval van een onbedoelde uitstoot, een mechanisme is om ervoor te zorgen dat de reductie of opslag wordt vervangen of gecompenseerd.
 • Aanvullend: de met het project samenhangende reductie, vermijding en/of opslag van broeikasgasemissies komt bovenop die welke zou zijn gerealiseerd als het project niet zou zijn uitgevoerd.
 • Onafhankelijk geverifieerd:elke reductie, vermijding en/of opslag wordt met een redelijke mate van zekerheid geverifieerd door een onafhankelijke derde partij die geaccrediteerd is volgens een van de door de International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA) goedgekeurde compensatienormen in de sector waar het project plaatsvindt.
 • Uniek:elke metrische ton kooldioxide-equivalent (tCO2-eq) wordt via een koolstofbonus slechts eenmaal gereduceerd, vermeden of opgeslagen, zodat dubbeltelling wordt vermeden.

Wanneer u ervoor kiest de broeikasgasemissies die verband houden met de producten die u koopt vrijwillig te compenseren, zal TotalEnergies de overeenkomstige hoeveelheid koolstofkredieten uit de markt halen, waardoor ze permanent en onherroepelijk uit de commerciële circulatie worden gehaald, en u gepersonaliseerde koolstofcompensatiecertificaten bezorgen.

Verminder uw koolstofvoetafdruk met Mazoutonline

Door te kiezen voor gecompenseerde stookolie van de Mazoutonline-leveranciers, draagt u bij tot het behoud van de bossen door de financiering van het REDD+-project van KARIBA (Terugdringing van broeikasgasemissies ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden).

Het KARIBA REDD+ project pakt de ontbossing aan van bijna 785.000 hectare bos met vele kwetsbare soorten in Zimbabwe door acties te financieren om de bestaansmiddelen van lokale gemeenschappen te verbeteren door hun onafhankelijkheid en welzijn te bevorderen, en door het bos te beschermen.

Verbeterde klinieken zorgen voor betere gezondheidszorg en infrastructuur als nieuwe wegen, waterputten en biovergisters verbeteren het dagelijks leven. Daarnaast worden er schoolbeurzen gegeven aan de armste lagen van de bevolking.

De activiteiten van het project op het gebied van instandhoudingslandbouw, gemeenschapstuinen, bijenteelttraining, brandbeheer en ecotoerisme scheppen banen en bevorderen duurzame inkomens, waarvan de hele regio profiteert.

Dankzij het project zal 196 miljoen ton CO2-equivalent worden vermeden gedurende 30 jaar.

Goed om te weten

Het KARIBA REDD+-project (Terugdringing van broeikasgasemissies ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden) voldoet aan de eisen van de internationale VCS-normen (Verified Carbon Standard) en CCB-normen (Climate, Community & Biodiversity) Gold Level.

Hoe bestel ik gecompenseerde stookolie?

 • 1 Voer uw postcode en de hoeveelheid stookolie in
 • 2 Kies de kwaliteit van de stookolie (normaal of ultra)
 • 3 Filter de lijst van handelaars door te klikken op koolstofcompensatie
 • 4 Kies uit de leveranciers die CO2-compensatie aanbieden
 • 5 Plaats uw bestelling
 • 6 Ontvang uw gepersonaliseerde CO2 certificaat per e-mail
Hoe wordt de koolstofcompensatie berekend?

TotalEnergies Belgium berekent de uitstoot van broeikasgassen uitgedrukt in ‘ton CO2-equivalent’ - t CO2-eq. Deze berekening wordt gedaan op basis van uw eigen stookolieverbruik alsook op basis van het verbruik verbonden aan het produceren en transporteren van uw stookolie door TotalEnergies. Het Franse Agentschap voor Milieu- en Energiebeheer (ADEME) heeft volgende emissiefactors gepubliceerd: 1 liter stookolie verbruikt = 2,68 kg CO2-eq en 1 liter stookolie geproduceerd en getransporteerd = 0,58 kg CO2-eq. bron: Base Carbone®.

Is deze informatie voor u nuttig geweest ?
Opslaan
Wat betekent "ton CO2-equivalent"?

De verschillende BKG's onderscheiden zich onder meer door de hoeveelheid energie die zij kunnen absorberen en hun "levensduur" in de atmosfeer. Het "CO2-equivalent" (eqCO2) is een eenheid die door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is gecreëerd om de effecten van deze verschillende BKG's op de opwarming van de aarde te vergelijken en de emissies ervan te kunnen optellen. Het IPCC is bijvoorbeeld van mening dat een ton methaan (CH4) een aardopwarmingsvermogen heeft dat gemiddeld 28 keer hoger ligt dan een ton CO2 over een periode van 100 jaar. In de BKG-emissiebalansen wordt elke ton methaan dus geteld als 28 ton CO2-equivalent.

Is deze informatie voor u nuttig geweest ?
Opslaan
Wat is een koolstofkrediet?

Een koolstofkrediet is een rekeneenheid die staat voor één ton CO2-equivalent (tCO2-eq) waarvan de uitstoot is vermeden, verminderd of opgeslagen dankzij een koolstofcompensatieproject. Eén koolstofkrediet = 1 tCO2-eq.

Is deze informatie voor u nuttig geweest ?
Opslaan
Inloggen
Nodig uw vrienden uit op Mazoutonline y
Dit artikel delen via E-mail y
Inschrijving y
 1. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

  U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.

Uw account werd aangemaakt, een bevestigingsmail werd u gestuurd Wenst u uw inschrijving te voltooien? Mijn inschrijving voltooien
 1. Is uw leveringsadres verschillend van uw facturatieadres ?
 1. Facturatie adres :
 1. Uw telefoonnummer laat de mazoutleverancier toe met u contact op te nemen teneinde een leveringsdatum af te spreken
 2. Bevestigen
 3. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verwerkt Total Belgium NV als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens met als doeleinde het beantwoorden van uw vraag en dit met als wettelijke basis uw toestemming. Uw gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het einde van de dienstverlening. De verplichte velden zijn aangegeven.

  U heeft een recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (GBA). U kan ons bereiken via het contactformulier. Vertrouwelijkheid.